การซื้อขายตามบัญญิตอิสลาม ตอนที่2 ว่าด้วยการซื้อขายที่ต้องห้าม (พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย)

153

เอกสารประกอบการบรรยาย

https://drive.google.com/open?id=1s3nhukmyL42Te5Qh0I3rQ-35rYxkObpn