กฏ:บัญญัติศาสนาตั้งอยู่บนสองรากฐาน อ.ดาวุด รอมาน (มีเอกสารประกอบการบรรยาย)

154

https://drive.google.com/file/d/1rIauc6Xuk_Gh8fOLv0g8uMf_6wN8Qlwb/view