“ความสำคัญของการมีคุชัวะอฺในการละหมาด” อ.อัฟฎอลุดดีน บินกอเซ็ม

117