“ประเด็นต่างๆในเรื่องการขอดุอาอฺ” (พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย)

245

เอกสารประกอบการบรรยาย :

https://drive.google.com/file/d/1ft5uSN20Ia7yxxDVCWYuh-AvV53lxSPZ/edit