การตักบีรในละหมาดอีด (กี่ครั้ง? ต้องกล่าวอะไรบ้าง? ต้องยกมือหรือไม่?) อ.อิสหาก พงษ์มณี

353