“มันฮัจญ์สลัฟในเรื่องพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์”

112