หนังสือ”หลักการเชื่อมั่นที่ถูกต้อง และที่ตรงกันข้าม” (ดาวน์โหลดฟรี)

702
https://drive.google.com/file/d/1pTnyPonsGw6Vg6cDlD108Bw0Y-OURqUx/view?usp=sharing