คุณค่าของการเรียนรู้และสอนวิชาความรู้ศาสนา

66

คุณค่าของการเรียนรู้และสอนวิชาความรู้ศาสนา

ท่านอิบนุลก็อยยิมได้กล่าวว่า “การเผยแผ่และเรียกร้องไปสู่อัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค์นั้น ถือเป็นการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ(ญิฮาด) ด้วยจิตใจและวาจา ซึ่งบางครั้งก็ประเสริฐดียิ่งกว่าการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺด้วยร่างกาย(สู้รบ)เสียอีก”
(ตำรา อะหฺกาม อะฮฺลิสซิมมะฮฺ เล่มที่ 2 หน้าที่ 729)

และท่านอับดุรเราะหฺมาน อัสสะอฺดีย์ได้กล่าวว่า “หนึ่งในวิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สำหรับการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺนั้นก็คือ การเรียนการสอนวิชาศาสนา เพราะหากว่าการกระทำดังกล่าวนี้(การเรียนการสอนวิชาศาสนา)มีเจตนาอันถูกต้อง จะไม่มีการงานใดที่จะสามารถมาเทียบเท่าได้เลย เนื่องจากการเรียนการสอนวิชาศาสนานั้นรวมสิ่งประเสริฐมากมายเอาไว้ ได้แก่
1.เป็นการฟื้นฟูความรู้และศาสนา
2.เป็นการชี้แนะคนไม่รู้ทั้งหลาย
3.เป็นการเชิญชวนไปสู่ความดีงาม
4.เป็นการห้ามปรามให้ออกจากความชั่ว
5.เป็นการงานที่มีความดีงามอันมากมายอยู่ในนั้น ซึ่งบ่าวของอัลลอฮฺมิอาจจะละเลยได้ วัลลอฮุ อะอฺลัม
(ตำรา อัลฟะตาวา อัสสะอฺดีย์ หน้าที่ 45)

ขอดุอาจากอัลลอฮฺให้เราได้เป็นหนึ่งในผู้ที่เรียนรู้ และสอนวิชาความรู้ศาสนาเพื่อที่เราจะได้รับคุณงามความดีอันมากมายดังที่ปราชญ์อาวุโสได้ชี้แนะไว้ด้วยเถิด อามีน

อ.ยะห์ยา หัสการบัญชา