“สิบวันแรกของเดือนซุ้ลฮิจญะฮ์” อ.อัฟฎอลุดดีน บินกอเซ็ม

120