“สิบวันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮฺนั้นมีความสำคัญ”อ.อิสฮาก พงษ์มณี 2/9/59

120