“ชะฮีด ใครรับรองสถานะ?” อ.อัฟฎอลุดดีน บินกอเซ็ม

111