“สี่กลุ่มรากฐานของกลุ่มหลงผิด”ตอนที่1 ยามเฝ้าอะกีดะฮฺ

142