“สี่กลุ่มรากฐานของกลุ่มหลงผิด(ตอนที่2)” ยามเฝ้าอะกีดะฮฺ

104