การสั่งใช้กันให้ทำความดี และห้ามปรามกันในเรื่องความชั่ว อ.เฟาวาซ ปานเหล็ง

114