“การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย” ชัยคฺศอลิหฺ อัลเฟาซาน หะฟีเซาะฮุลลอฮฺ

185