“มัสยิดกับอาคารพาณิชย์อยู่ร่วมกันได้หรือไม่” อ.อัฟฎอลุดดีน บินกอเซ็ม มัสยิดดาริสสลาม

85