“เรื่องขายเงินผ่อนและเช่าซื้อต่างกันอย่างไร หุก่มว่าอย่างไร”

110