“บทเรียนจากชีวประวัตินบียูซุฟ”คุตบะฮ์วันศุกร์ อ.อิสหาก พงษ์มณี

214