“อัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดิน อย่างไร ?” โดย อ.อิสฮาก พงษ์มณี

119