[ตอบโต้] ผู้กล่าวหาโจมตีซาอุดิอาระเบีย [ยามเฝ้าอะกีดะฮ์]

169