“ผู้ศรัทธากับบะลาอ์(บททดสอบ)” อ.เอาลา มูลทรัพย์

125