“เจ็ดหมื่นคนเข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวน”คือใคร?

110